Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

nihuhu
14:04
Reposted fromuhuh uhuh viaundonee undonee
nihuhu
13:48
6083 a117 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
13:41
9215 a79d
Reposted fromsunlight sunlight viamayamar mayamar
nihuhu
13:40
6683 7a2d
nihuhu
13:38
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst

August 16 2017

nihuhu
18:08
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim vialeksandra leksandra
nihuhu
18:08
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viaimpressive impressive
nihuhu
18:04
4299 8ab0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
nihuhu
18:04
18:04
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viatobecontinued tobecontinued

July 26 2017

nihuhu
16:59
3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope viavampielle vampielle
nihuhu
16:53
1297 45d2 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
nihuhu
16:53
1321 3fac
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
nihuhu
16:52
nihuhu
16:51
1362 4d6c
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
nihuhu
16:51
1390 4c4b
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

July 17 2017

nihuhu
18:46
Reposted fromgruetze gruetze viatobecontinued tobecontinued

July 12 2017

nihuhu
16:53
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
nihuhu
16:53
Świat przestaje istnieć dla człowieka zakochanego, i to zarówno w sytuacji, gdy wszystko układa się dobrze, jak i wtedy, gdy układa się źle.
— Alice Munro, Za kogo ty się uważasz?
Reposted fromvaka vaka viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej

July 06 2017

16:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl