Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

nihuhu
11:16

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianivea nivea
nihuhu
11:13
2224 07a0 500
Reposted frominaf inaf viabe-awesome-today be-awesome-today
11:12
6217 7f43 500
nihuhu
11:11
Reposted frombluuu bluuu viamayamar mayamar
nihuhu
11:10
5865 98d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimpressive impressive
nihuhu
11:06
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
nihuhu
11:06
nihuhu
11:05
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej

March 04 2017

nihuhu
15:56
4716 cebf
Reposted fromatranta atranta viamayamar mayamar
nihuhu
15:55
5010 1f69

February 23 2017

nihuhu
16:29
8585 d874
nihuhu
16:28
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viamayamar mayamar
nihuhu
16:28
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viamayamar mayamar
nihuhu
16:28
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viamayamar mayamar
16:26
3207 d65f 500

lugola:

post–grad:

03 may, 9:30am // it’s a double-brewed tea kind of morning.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaimmuff immuff
nihuhu
16:25
1901 861e 500
16:23
nihuhu
16:22
9833 4f2f
Reposted fromollardo ollardo viaSmerfMaruda SmerfMaruda
nihuhu
16:21
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viaSmerfMaruda SmerfMaruda
nihuhu
16:21
5079 eb11 500
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl